Strany
potápěčské
vydává Zdeněk Šraier
Strany potápěčské
vydává Zdeněk Šraier
zavřít

Napište hledaný výraz a stiskněte Enter

 

Plné znění novelizovaného předpisu pro podvodní činnosti v Chorvatsku

platné od února 2003, neověřený překlad

autor: Zdeněk Šraier  (publikováno: 03.03.2003)

Na základě §1043, odstavec 38, Námořního zákoníku ("Narodne novine", č. 17/94, 74/94 a 43/96) ministr námořnictví, dopravy a spojů vyhlašuje

Předpis o podvodních aktivitách

Novelizovano podle částky 333 Narodne novine

§1.

Tento předpis upravují podmínky provozování podvodní činnosti (dále v textu: potápění) za účelem zábavy a sportu ve vnitřních a teritoriálních vodách Republiky Chorvatsko.

Za potápění se podle odstavce 1. tohoto paragrafu pokládá každé zdržování se pod hladinou moře osoby, která využívá technických možností potápěčské výstroje za účelem dýchání pod hladinou (potápění s potápěčskou výstrojí).

§1a.

Potápění může být organizované nebo individuální.

Organizované potápění je potápění které se provádí pod stálým dozorem pověřené odborné osoby (dále jen vedoucí potápění) potápěčského centra nebo potápěčského sdružení (dále jen organizátor potápění), a která je zapsána v deníků potápění(dále jen deník).

Vedoucí potápění musí mít minimální kvalifikaci potápěče s třemi hvězdy (R***), tj. stejně hodnotnou kvalifikaci podle kategorizace uznaných škol potápění registrovaných v Ministerstvu školství a sportu.

Individuální potápění je každé potápění které není organizované.

§1b.

Deník vydává organizátor potápění pro každého vedoucího potápění.

Deník musí obsahovat následující:

Údaje se musí psát čitelně a přehledně, a stránky musí být očíslované.

Deník potápění ověřuje příslušný místní přístavní úřad ("Lučka kapetanija") nebo pobočka přístavního úřadu.

§1c.

Organizátor potápění musí mít na místě potápění nejméně:

§2.

Ve smyslu tohoto předpisu se za potápění s potápěčskou výstrojí pokládá:

Použití přístrojů k fotografování a snímání pod vodou ovládaných s vodního povrchu není ve smyslu tohoto předpisu pokládáno za potápění.

§2a.

Organizované potápění v Chorvatské republice se provádí cestou právnických a fyzických osob, které vlastní koncesní povolení pro provádění podvodních aktivit (výcvik potápěčů, organizování potápěčských výletu apod.)

Individuální potápění se provádí na základě Povolení pro individuální potápění (dále jen povolení)

§3.

Za potápěčskou výstroj se pokládá autonomní potápěčská výstroj, napojená potápěčská výstroj a technické potápěčské pomůcky.

Za autonomní potápěčskou výstroj se podle tohoto předpisu pokládá souprava skládající se z nádrže se stlačeným kyslíkem či vzduchem, anebo s jinou plynovou směsí určenou k dýchání, z dýchacího podvodního přístroje, jenž má potápěč na sobě a z kompenzátoru vztlaku i z potápěčských měřících přístrojů.

Za napojenou potápěčskou výstroj je pokládáno vybavení, při jehož použití se směs k dýchání dodává s vodního povrchu, a potápěč je s vodním povrchem spojen trubkami a kabelem.

Za technické pomůcky jsou pokládána veškerá ostatní zařízení, kterých se používá k pohybování a zdržování se pod mořským povrchem, s lidskou posádkou.

§4.

Zóna potápění musí být viditelně označena.

Označování se provádí bójemi umístěnými uprostřed zóny potápění, jsou oranžové nebo červené barvy, o průměru nejméně 30 centimetrů anebo potápěčskou vlajkou (oranžový trojúhelník s bílou diagonální čarou či námořní vlajka značící písmeno "A" z Mezinárodního signalizačního kódu, anebo je to potápěčská vlajka, vysoko vztyčená na plavidle z něhož probíhá potápění).

V noci musí být bóje opatřeny svítilnou s žlutým či bílým bleskovým světlem, viditelnou do vzdálenosti nejméně 300 metrů.

Za označování oblasti, ve které se provádí organizované potápění je zodpovědný vedoucí potápění, a u individuálního potápění osoba, která provádí potápění.

Značení při potápění z čl. 2. odstavec 2., řádek 3. se provádí v souladu s podmínkami uvedenými v povolení, které z hlediska bezpečnosti plavby vydává příslušná správa přístavu v souladu s §7. tohoto předpisu, přičemž za správné značení zodpovídá pořadatel soutěže.

§5.

Státní příslušníci Republiky Chorvatsko jakožto i cizí státní příslušníci smějí provozovat potápění pouze na základě platného potápěčského průkazu, kromě případu provádění praktické části výcviku potápění před získáním počátečné potápěčské kvalifikace.

Potápěčské průkazy z odstavce 1. tohoto paragrafu vydává Chorvatský potápěčský svaz.

Potápěčský průkaz z odstavce 1. tohoto paragrafu má platnost jednoho roku ode dne vydání.

Potápěčský průkaz se vydává pouze osobám, které mají odpovídající potápěčskou kvalifikaci.

Potápěčský průkaz obsahuje údaje a je vytištěn na formuláři, jak je znázorněno na Dodatku 1, jenž je součástí tohoto předpisu.

Chorvatský potápěčský svaz je kromě potápěčského průkazu povinen zajistit, aby každý komu bude průkaz vystaven byl zároveň informován o tom, na kterých místech je potápění zakázáno a na kterých místech je povoleno pouze organizované potápění; též musí informovat o důležitých telefonních číslech pro případ potápěčské nehody a poskytnout i další důležité informace související s podmínkami potápění, jak je předepsáno tímto předpisem i dalšími příslušnými zákony a předpisy.

§5a.

Povolení z §2a. odstavec 2. předpisu vydává přístavní úřad, nebo pobočka přístavního úřadu.

Povolení se vydává osobě která vlastní platný potápěčský průkaz z §5. předpisu, na období jednoho roku ode dne vydání.

Poplatek za vydání povolení je 2 400,- kun.

§6.

Výcvik potápěčů lze provádět podle programu schváleného Ministerstvem školství a sportu.

Kurz se přihlašuje písemnou formou u příslušnému přístavnímu úřadu podle místa provádění praktické části výcviku uchazečů.

Přihláška kurzu musí obsahovat údaje o organizátorovy kurzu potápění, vedoucímu potápění, jména a příjmení uchazečů kurzu, místo a čas kurzu.

§7.

Sportovní soutěže se mohou konat pouze na základě předchozího souhlasu správy přístavu.

Žádost o vydání souhlasu z odstavce 1. tohoto paragrafu se musí podat u správy přístavu nejméně osm dní před začátkem soutěže.

V souhlasu z odstavce 1. tohoto paragrafu správa přístavu určuje jaká opatření je nutno provést v průběhu soutěže.

§8.

Úhrada za vydání potápěčského průkazu je v Republice Chorvatsko 100,00 kn.

Chorvatský potápěčský svaz je povinen každoročně v lednu podat Ministerstvu námořnictví, dopravy a spojů zprávu o počtu vydaných potápěčských průkaz za uplynulý rok.

Kromě zprávy z odstavce 2. tohoto paragrafu, Chorvatský potápěčský svaz podá Ministerstvu námořnictví, dopravy a spojů Návrh na účelové vynaložení prostředků shromážděných vydáváním potápěčských průkazů z §5. tohoto předpisu.

Tato částka, které bude účelově využito, činí netto 60% z obnosu uvedeného na potápěčském průkazu.

Těchto prostředků bude použito výhradně k zlepšení bezpečnostních podmínek plavby a potápění, k zvýšení úrovně služeb poskytujících pomoc potápěčům, kteří utrpěli nehodu, k ochraně kulturního a přírodního dědictví podmoří a k propagaci potápěčství v Chorvatsku, a to po písemném schválení Ministerstva.

§9.

Největší povolená hloubka sportovně - rekreačního potápění se vzduchem je 40 metrů.

§10.

Potápění není dovoleno:

a) v oněch částech vnitřních vod patřících přístavům, přístupům do přístavu, přístavním kotvištím a místům s hustým provozem;
b) v oněch částech vnitřních a teritoriálních vod Republiky Chorvatsko, na které se vztahují zvláštní předpisy, anebo je to upraveno akty příslušného orgánu státní správy;
c) ve střežených a zvláštních mořských rezervacích, v přírodních parcích a v dalších chráněných částech moře i podmoří (např. Malostonski záliv, Limský záliv, přírodní park Telašćica aj.);
d) v národních parcích Brijuni, Kornati, Krka a Mljet;
e) v blízkosti zakotvených válečných lodí a střežených vojenských objektů v pobřežním pásmu ve vzdálenosti menší než 100 metrů;
f) v oblastech které jsou chráněné zákonem o ochraně kulturního dědictví.

Povolení k potápění z odstavce 1. tohoto paragrafu vydává:

k bodu a): teritoriální příslušná správa přístavu,
k bodu b): orgán státní správy, který vyhlásil zvláštní nařízení nebo jiný akt,
k bodu c a d): příslušný organ státní správy pro ochranu životního prostředí s přihlédnutím k podmínkám, které jsou upraveny nařízením vztahujícím se k chraněným přírodním oblastem,
k bodu e): Ministerstvo obrany Republiky Chorvatsko.
k bodu f): příslušný organ státní správy pro ochranu kulturního dědictví.

Příslušné orgány uvedené v odstavci 2. tohoto paragrafu podají Ministerstvu vnitra a Ministerstvu námořnictví, dopravy a spojů zprávu o vydaných povoleních.

§11.

Zrušen

§12.

Dozor nad dodržení ustanovení tohoto Zákoníka provádí přístavní úřad nebo pobočka přístavního úřadu.

V národních parcích a v přírodních parcích dozor nad potápění může provádět příslušná služební osoba podle předpisu platným v oblastech chráněné přírody.

V oblastech, které jsou chráněné předpisem o ochraně kulturního dědictví, může provádět dozor nad potápěním příslušná služební osoba podle předpisu o ochraně kulturního dědictví.

Služební osoby z odstavce 1 a 2 tohoto paragrafu jsou povinné nahlásit proti právní jednání příslušnému přístavnímu úřadu nebo pobočce přístavního úřadu

TRESTNÍ USTANOVENÍ

§13.

Pokuta ve výši 3.000,00 - 15.000,00 kun bude uložena právnické osobě za námořní přestupky jestliže:

  1. neoznačí místo potápění, anebo toto místo neoznačí podle předpisu (§4.);
  2. pokud kurz není nahlášen příslušnému přístavnímu úřadu (§6. odst. 2);
  3. pokud přihláška neobsahuje všechny předepsané údaje (§6. odst. 3);
  4. pořádá sportovní soutěž bez předem opatřeného souhlasu správy přístavu (§7.);
  5. provádí organizované potápění na zakázaných místech bez povolení (§10.);
  6. jestliže provádí organizované potápění proti souladu §1a. předpisu;
  7. jestliže nevede Deník v souladu s §1b. předpisu;
  8. jestliže nepostupuje v souladu s §1c. předpisu.

Za přestupek z odstavce 1. tohoto paragrafu bude uložena pokuta i odpovědné osobě v právnické osobě ve výši od 2.000,00 až 5.000,00 kun.

§14.

Pokuta ve výši 1.000,00 - 4.000,00 kun bude uložena za námořní přestupek fyzické osobě jestliže:

§15.

Pokuta ve výši 2.000,00 - 5.000,00 kun bude uložena fyzické osobě za námořní přestupek, jestliže se potápí na zakázaných místech bez povolení (§10. a §11.).

Peněžní pokutou z odstavce 1. tohoto paragrafu za námořnický přestupek bude pokutována fyzická osoba jestliže provádí individuální potáění proti souladu §2a odstavec 2. tohoto předpisu.

§16.

Za námořní přestupky z §14. a z §15. tohoto předpisu bude fyzické osobě na místě činu uložena pokuta ve výši 500,00 kun.

PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

§17.

Dnem nabytí platnosti tohoto předpisu pozbývají platnosti předpisy o podvodní činnosti z 29. září 1995. ("Narodne novine" číslo 91/95).

Potápěčské přihlášky ověřené správou přístavu, v souladu se předpisem o podvodní činnosti z 29. září 1995 ("Narodne novine" číslo 91/95), platí do uplynutí data uvedeného v přihlášce.

Členské průkazy Chorvatského potápěčského svazu vydané do dne nabývání účinnosti tohoto předpisu, v souladu se předpisem o podvodní činnosti z 29. září r.1995 ("Narodne novine" číslo 91/95), platí jako potápěčské přihlášky do 31. prosince 1999.

Dnem nabytí účinnosti tohoto předpisu pozbývají členské průkazy Chorvatského potápěčského svazu platnosti jako potápěčské přihlášky.

Tento předpis nabývají platnosti osmý den ode dne zveřejnení v "Narodne novine" - sbírce zákonů. Třída: 011-01/99-01/30
Č.j.:530-01-99-4
Zagreb 3. května 1999

Ministr
mag. Željko Lužavec, v.r.

Novela nabývá platnosti osmého dne ode dne vydání v Národních Novinách ("Narodne Novine").

Zagreb 7. února 2003.

Ministr
Roland Žuvanić, v. r

DODATEK 1

Potápěčský průkaz je vytištěn dvojjazyčně na modrém papíru velikosti 87 x 57 mm a obsahuje následující údaje:

Průkaz zataven do plastu na přístroji, který zajišťuje Chorvátský potápěčský svaz.

Přední strana povolení

Zadní strana povolení

Originální znění v chorvatské sbírce zákonů 47/1999 vypadalo takhle

Originální znění novely v chorvatské sbírce zákonů 333/2003 vypadalo takhle

autor: Zdeněk Šraier