MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I VEZA

Temeljem članka 1043. stavak 38. Pomorskog zakonika (»Narodne novine«, br. 17/94, 74/94 i 43/96) ministar pomorstva, prometa i veza donosi

PRAVILNIK

O OBAVLJANJU PODVODNIH AKTIVNOSTI

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se uvjeti bavljenja podvodnim aktivnostima (u tekstu koji slijedi: ronjenje) u svrhu razonode i športa u unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske.

Ronjenjem se, prema stavku 1. ovog članka, smatra svaki boravak osobe pod morskom površinom uvjetovan tehničkim mogućnostima ronilačke opreme za opskrbu sredstvom za disanje pod površinom (ronjenje s ronilačkom opremom).

Članak 2.

U smislu ovog Pravilnika ronjenjem uz upotrebu ronilačke opreme smatra se:

- ronjenje u svrhu športa i rekreacije

- podvodno fotografiranje i snimanje za osobne potrebe

- podvodna natjecanja

- podučavanje ronjenju.

Uporaba naprava za fotografiranje i snimanje pod vodom, upravljanim s površine, ne smatra se ronjenjem u smislu ovog Pravilnika.

Članak 3.

Ronilačkom opremom smatra se autonomna ronilačka oprema, vezana ronilačka oprema i tehnička pomagala za ronjenje.

Autonomnom ronilačkom opremom, prema ovom Pravilniku, smatra se komplet spremnika sa stlačenim kisikom ili zrakom ili drugom smjesom plinova za disanje, uređaja za disanje pod površinom, koju ronilac nosi sa sobom te kompenzator plovnosti i ronilački mjerni instrumenti.

Vezanom ronilačkom opremom smatra se ronilačka oprema kod koje je dobava smjese za disanje s površine, te je ronilac s površinom povezan cijevima i kablom.

Tehničkim pomagalima za ronjenje smatraju se sve ostale naprave koje slu'e za kretanje ili boravak pod morem s ljudskom posadom.

Članak 4.

Područje na kojem se obavlja ronjenje mora biti vidljivo obilježeno.

Obilje'avanje se obavlja postavljanjem plutače u sredini područja ronjenja, narančaste ili crvene boje, promjera najmanje 30 centimetara ili ronilačkom zastavicom (narančasti pravokutnik s bijelom dijagonalnom crtom ili pomorska zastavica slova "A" Međunarodnog signalnog kodeksa ili visoko istaknutom ronilačkom zastavom na plovilu sa kojeg se obavlja ronjenje).

Noću plutača mora imati svjetiljku - bljeskalicu, 'ute ili bijele boje, vidljivu na udaljenosti od najmanje 300 metara.

Za obilje'avanje ronjenja iz članka 2., stavak 1., alineja 1.i 2. ovog Pravilnika, odgovorna je osoba koja obavlja ronjenje.

Obilje'avanje ronjenja iz članka 2., stavak 1., alineja 3., obavlja se sukladno uvjetima iz suglasnosti koju sa stajališta sigurnosti plovidbe izdaje nadle'na lučka kapetanija sukladno članku 7. ovog Pravilnika, a odgovornost pravilnog obilje'avanja snosi organizator natjecanja.

Za obilje'avanje ronjenja iz članka 2., stavak 1., alineja 4., odgovorna je osoba koja podučava ronjenje.

Članak 5.

Državljani Republike Hrvatske kao i strani državljani smiju se baviti ronjenjem samo uz posjedovanje valjane ronilačke iskaznice.

Ronilačke iskaznice iz stavka 1. ovog članka izdaje Hrvatski ronilački savez.

Ronilačka iskaznica iz stavka 1. ovog članka je valjana godinu dana od dana izdavanja.

Ronilačka iskaznica izdaje se samo osobi koja posjeduje odgovarajuću ronilačku kvalifikaciju, koja je priznata od strane Ministarstva prosvjete i športa.

Ronilačka iskaznica sadrži podatke i tiska se na obrascu kako je dan u Dodatku I koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

Uz ronilačku iskaznicu Hrvatski ronilački savez je du'an osigurati da svaka osoba kojoj se izdaje iskaznica bude obaviještena o mjestima zabranjenim za ronjenje, mjestima na kojima je dozvoljeno samo organizirano ronjenje, va'nim telefonskim brojevima u slučaju ronilačke nezgode, te ostalim va'nim informacijama u svezi uvjeta ronjenja propisanih ovim Pravilnikom i drugim odgovarajućim zakonima i propisima.

Članak 6.

Podučavanje ronilaca može se obavljati po programu odobrenom od strane Ministarstva prosvjete i športa.

Tečaj se prijavljuje pisanim putem Hrvatskom ronilačkom savezu.

Za vrijeme obavljanja praktične obuke polaznika u moru, instruktor ronjenja du'an je imati popis polaznika tečaja ovjeren pečatom pravne osobe u okviru koje se izobrazbe obavlja, preslik prijave Hrvatskog ronilačkog saveza ovjerenu od strane Hrvatskog ronilačkog saveza, te suglasnost nadle'ne lučke kapetanije u svezi sigurnosti plovidbe.

Članak 7.

Športska natjecanja mogu se obavljati samo uz prethodnu suglasnost lučke kapetanije.

Zahtjev za izdavanje suglasnosti iz stavka 1. ovoga članka mora se podnijeti lučkoj kapetaniji najmanje osam dana prije početka natjecanja.

U suglasnosti iz stavka 1. ovog članka kapetanija određuje mjere koje se moraju poduzeti prilikom obavljanja športskog natjecanja.

Članak 8.

Naknada za izdavanje ronilačke iskaznice u Republici Hrvatskoj iznosi 100,00 kn.

Hrvatski ronilački savez dužan je u siječnju svake godine podnijeti Ministarstvu pomorstva, prometa i veza pisano izvješće o broju izdanih ronilačkih iskaznica u prethodnoj godini.

Uz izvješće iz stavka 2. ovog članka, Hrvatski ronilački savez podnosi Ministarstvu pomorstva, prometa i veza Prijedlog namjenskog korištenja sredstava prikupljenih izdavanjem ronilačkih iskaznica iz članka 5. ovog Pravilnika.

Iznos sredstava koji se namjenski raspoređuje je neto 60% od iznosa istaknutog na ronilačkoj iskaznici.

Sredstva se raspoređuju isključivo za poboljšanje sigurnosti plovidbe i ronjenja, unapređivanje slu'be zbrinjavanja unesrećenih ronilaca, zaštitu kulturne i prirodne baštine podmorja, te promid'bu ronilaštva u Hrvatskoj, a nakon pisane suglasnosti Ministarstva.

Članak 9.

Najveća dozvoljena dubina športsko - rekreativnog ronjenja zrakom iznosi 40 metara.

Članak 10.

Ronjenje nije dozvoljeno:

a) u dijelovima unutrašnjih morskih voda koje obuhvaćaju luke, prilaze lukama, sidrišta luka i u područjima gustog prometa,

b) u dijelovima unutrašnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske u kojima je to uređeno posebnim propisima, odnosno aktom nadležnog tijela državne uprave,

c) u strogim i posebnim rezervatima u moru, u parkovima prirode, te na drugim zaštićenim dijelovima mora i podmorja (na primjer Malostonski zaljev, Limski zaljev, park prirode Telašćica i dr.),

d) nacionalnim parkovima Brijuni, Kornati, Krka i Mljet,

e) u blizini usidrenih ratnih brodova i čuvanih vojnih objekata na obalnom rubu na udaljenosti manjoj od 100 metara.

Iznimno, dozvolu za ronjenje iz stavka 1. ovog članka izdaje:

- za točku a): teritorijalno nadležna lučka kapetanija,

- za točku b): tijelo državne uprave koje je donijelo poseban propis ili drugi akt,

- za točku c i d): Državna uprava za zaštitu okoliša uz uvjete utvrđene propisima u području zaštite prirode,

- za točku e): Ministarstvo obrane Republike Hrvatske.

O izdanim dozvolama tijela navedena u stavku 2. ovog članka izvjestit će Ministarstvo unutarnjih poslova i Ministarstvo pomorstva, prometa i veza.

Članak 11.

Ronjenje je dozvoljeno samo uz prethodno pribavljenu dozvolu nadležnog tijela u sljedećim zonama unutarnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske:

ZONA VIS, područje omeđeno koordinatama:

A - [= 42°55'00" N D = 15°40'00" E

B - [ = 42°55'00" N D = 16°20'00" E

C - [ = 43°08'00" N D = 15°40'00" E

D - [ = 43°08'00" N D = 16°20'00" E

(obuhvaća otoke Vis, Biševo, Svetac i Brusnik sa svim pripadajućim grebenima i pličinama).

ZONA LASTOVO, područje omeđeno koordinatama:

A - [ = 42°40'00" N D = 16°27'00" E

B - [ = 42°40'00" N D = 17°10'00" E

C - [ = 42°49'00" N D = 16°27'00" E

D - [ = 42°49'00" N D = 17°10'00" E

(obuhvaća otoke Sušac, Kopište, Lastovo, otočne skupine Donji školji i Vrhovnjaci sa svim pripadajućim grebenima i pličinama).

ZONA PALAGRUŽA, područje omeđeno koordinatama:

A - [ = 42°22'00" N D = 16°14'00" E

B - [ = 42°22';00" N D = 16°14'00" E

C - [ = 42°24'00" N D = 16°14'00" E

D - [ = 42°24'00" N D = 16°21'00" E

(obuhvaća sve otoke otočne skupine sa svim pripadajućim grebenima i pličinama).

ZONA MLJET

Obuhvaća morski pojas širine 300 metara od obale otoka kao i svih ostalih otočića i hridi u zoni 2000 metara od obale otoka.

ZONA JABUKA

Morski pojas širine 300 metara oko otoka uključivo pličina Jabuka.

PODRUČJE PREMUDA - Olupina broda "Szent Istvan"

Morski pojas širine 300 metara oko pozicije 44°14'88" N i 14°26'26" E.

PODRUČJE NOVIGRAD - Olupina broda "Coriolanus"

Morski pojas širine 300 metara oko pozicije 45°19'09" N i 13°25'25" E.

PODRUČJE SV. IVAN NA PUČINI - Olupina broda "Baron Gautsch"

Morski pojas širine 300 metara oko pozicije 44°56'25" N i 13°34'43" E.

PODRUČJE PELJEŠAC - Olupina broda "S-57"

Morski pojas širine 300 metara oko pozicije 42°51'20" N i 17°30'00" E.

PODRUČJE ŽIRJE

Morski pojas širine 300 metara oko pozicije: 43°40'00"N, 15°40'15"E.

PODRUČJE CAVTAT

Morski pojas širine 300 metara oko pozicije: 42°35'45"N, 18°12'30"E.

Dozvolu za ronjenje iz stavka 1. ovog članka izdaje Ministarstvo kulture.

Tijelo iz stavka 2. ovog članka će o izdanim dozvolama obavijestiti Ministarstvo unutarnjih poslova i Ministarstvo pomorstva, prometa i veza.

Članak 12.

Nadzor ronjenja propisanog ovim Pravilnikom mogu obavljati, u okviru svojih nadležnosti, nadzornici ronjenja imenovani od strane Ministarstva prosvjete i športa.

Iznimno u nacionalnim parkovima i parkovima prirode nadzor ronjenja pored osoba iz stavka 1. ovog članka obavljaju ovlaštene slu'bene osobe prema propisima u području zaštite prirode.

O uočenim nepravilnostima dužni su izvijestiti najbližu ispostavu lučke kapetanije ili policije, odnosno dostaviti izvješće Ministarstvu prosvjete i športa.

KAZNENE ODREDBE

Članak 13.

Novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 do 15.000,00 kuna kaznit će se za pomorske prekršaje pravna osoba ako:

1) ne označi mjesto ronjenja ili ga nepropisno označi (članak 4.),

2) organizira športsko natjecanje bez prethodno pribavljene suglasnosti lučke kapetanije (članak 7.),

3) organizira športsko natjecanje na zabranjenim mjestima bez dozvole (članak 10. i 11.).

Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka, kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi u iznosu od 2.000,00 do 5.000,00 kuna.

Članak 14.

Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 4.000,00 kuna kaznit će se za pomorski prekršaj fizička osoba ako:

- roni bez valjane ronilačke iskaznice (članak 5.),

- roni preko najveće dozvoljene dubine za športsko-rekreativno ronjenje zrakom (članak 9.).

Članak 15.

Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 do 5.000,00 kuna kaznit će se za pomorski prekršaj fizička osoba ako roni na zabranjenim mjestima bez dozvole (članak 10. i 11.).

Članak 16.

Za pomorske prekršaje iz članka 14. i članka 15. ovog Pravilnika kaznit će se na mjestu izvršenja fizička osoba novčanom kaznom od 500,00 kuna.

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 17.

Danom primjene ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o obavljanju podvodnih aktivnosti od 29. rujna 1995. (»Narodne novine« broj 91/95).

Prijave za ronjenje ovjerene od lučkih kapetanija u skladu s Pravilnikom o obavljanju podvodnih aktivnosti od 29. rujna 1995. (»Narodne novine« broj 91/95) važe do isteka roka navedenog u prijavi.

Članske iskaznice Hrvatskog ronilačkog saveza izdane do dana primjene ovog Pravilnika u skladu s Pravilnikom o obavljanju podvodnih aktivnosti od 29. rujna 1995. god. (»Narodne novine« broj 91/95) va'e kao prijave za ronjenje do 31. prosinca 1999. god.

Danom primjene ovog Pravilnika članske iskaznice Hrvatskog ronilačkog saveza prestaju va'iti kao prijave za ronjenje.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/99-01/30
Urbroj: 530-01-99-4
Zagreb, 3. svibnja 1999.

Ministar
mr. Željko Lu'avec, v. r.

DODATAK I

Ronilačka iskaznica tiskana je dvojezično na plavom papiru dimenzija 87 x 57 mm, te sadrži sljedeće podatke:

- grb Republike Hrvatske u boji;

- znak Hrvatskog ronilačkog saveza

- datum izdavanja i datum do kojeg vrijedi iskaznica;

- podatak o cijeni iskaznice;

- svaka ronilačka iskaznica ima svoj serijski broj

- osobni podaci o osobi kojoj je izdana (ime i prezime, adresa, JMBG ili broj putovnice);

- broj isprave koja potvrđuje ronilačku kvalifikaciju, te izdavatelj isprave;

- pečat i potpis izdavača

Iskaznica se plastificira na plastifikatoru koji osigurava Hrvatski ronilački savez.