MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I VEZA

Temeljem članka 1043. stavak 38. Pomorskog zakonika ("Narodne novine" br. 17/94, 74/94 i 43/96), ministar pomorstva, prometa i veza donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBAVLJANJU PODVODNIH AKTIVNOSTI

Članak 1.

U Pravilniku o obavljanju podvodnih aktivnosti ("Narodne novine", br. 44/99) iza članka 1. dodaju se novi članci 1a., 1b. i 1c. koji glase:

Članak 1a.

Ronjenje može biti organizirano ili individualno.

Organizirano ronjenje je ronjenje koje se obavlja pod stalnim nadzorom ovlaštene stručne osobe (u daljnjem tekstu: voditelj ronjenja) ronilačkog centra ili ronilačke udruge (u daljnjem tekstu: organizator ronjenja) i koje je upisano u Dnevnik ronjenja (u daljnjem tekstu: Dnevnik).

Voditelj ronjenja mora imati minimalnu kvalifikaciju ronioca s tri zvijezde (R***), odnosno jednakovrijednu kvalifikaciju prema kategorizaciji priznatih škola ronjenja registriranih pri Ministarstvu prosvjete i športa.

Individualno ronjenje je svako ronjenje koje nije organizirano.

Članak 1b.

Dnevnik iz stavka 2. članka 1a. izdaje organizator ronjenja za svakog voditelja ronjenja.

Dnevnik mora sadržavati sljedeće:
- podatke o organizatoru ronjenja: naziv i sjedište organizatora ronjenja, oznaka i mjesto izdavanja koncesijskog odobrenja, oznaka i mjesto izdavanja svih dozvola za ronjenje u zaštićenim zonama;
- podatke o voditelju ronjenja: ime i prezime voditelja ronjenja, kvalifikaciju, broj ronilačke kvalifikacije ili knjižice, podaci o obavljenom zdravstvenom pregledu;
- podatke o ronjenju: datum i sat ronjenja, mjesto ronjenja, vrsta ronjenja, planirano trajanje ronjenja, maksimalna dubina ronjenja;
- podatke o učesnicima ronjenja: ime i prezime, broj ronilačke iskaznice, državljanstvo, kvalifikacija;
- plan ronjenja i skica akvatorija ronjenja;
- podatke o svakom ronilačkom udesu koji se dogodi tijekom ronjenja.

Podaci iz stavka 2. moraju se upisivati čitko i pregledno, a stranice moraju biti numerirane.

Dnevnik ronjenja ovjerava mjesno nadležna lučka kapetanija, odnosno ispostava lučke kapetanije.

Članak 1c.

Organizator ronjenja mora na mjestu ronjenja imati najmanje:
- osnovni pribor za pružanje prve pomoći i pribor za pružanje prve pomoći kisikom;
- sredstvo komuniciranja (VHF radijsku postaju ili GSM uređaj);
- istaknute telefonske brojeve rekompresijskih komora i službe traganja i spašavanja na moru (DAN) u slučaju nezgode ili hitnosti;
- program transportiranja unesrećenog;
- Dnevnik.

Članak 2.

Iza članka 2. Pravilnika dodaje se novi članak 2a. koji glasi:

Članak 2a.

Organizirano ronjenje u Republici Hrvatskoj obavlja se putem pravnih i fizičkih osoba koje posjeduju koncesijsko odobrenje za obavljanje podvodnih djelatnosti (obuka ronilaca, organiziranje ronilačkih izleta i sl.).

Individualno ronjenje se obavlja temeljem Odobrenja za individualno ronjenje (u daljnjem tekstu: Odobrenje).

Članak 3.

Članak 4. stavak 4. Pravilnika mijenja se i glasi:
"Za obilježavanje područja na kojem se obavlja organizirano ronjenje odgovoran je voditelj ronjenja, a za individualno ronjenje osoba koja obavlja ronjenje."

Stavak 6. navedenog članka se briše.

Članak 4.

U članku 5. stavak 1. Pravilnika iza riječi "iskaznice" dodaju se riječi ", osim u slučaju obavljanja praktičnog dijela obuke ronjenja prije stjecanja početne ronilačke kvalifikacije".

U članku 5. stavak 4. Pravilnika riječi ", koja je priznata od strane Ministarstva prosvjete i športa" se brišu.

Članak 5.

Iza članka 5. Pravilnika dodaje se novi članak 5a. koji glasi:

Članak 5a.

Odobrenje iz članka 2a. stavak 2. Pravilnika izdaje lučka kapetanija, odnosno ispostava lučke kapetanije.

Odobrenje se izdaje osobi koja posjeduje valjanu ronilačku iskaznicu iz članka 5. Pravilnika, na razdoblje od godinu dana od dana izdavanja.

Naknada za izdavanje Odobrenja iznosi 2.400,00 kuna.

Članak 6.

U članku 6. stavak 2. Pravilnika riječi: "Hrvatskom ronilačkom savezu" zamjenjuju se riječima: "lučkoj kapetaniji nadležnoj prema mjestu obavljanja praktične obuke polaznika tečaja".

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi: "Prijava tečaja mora sadržavati podatke o organizatoru tečaja ronjenja, voditelju ronjenja, imena i prezimena polaznika tečaja, mjesto i vrijeme održavanja tečaja."

Dosadašnji stavak 3. se briše.

Članak 7.

U članku 10. stavak 1. Pravilnika dodaje se nova točka koja glasi: "f) na lokalitetima koji su zaštićeni propisima o zaštiti kulturnih dobara".

U stavku 2. alineja 3. istog članka Pravilnika riječi: "Državna uprava za zaštitu okoliša" zamjenjuje se riječima: "tijelo državne uprave nadležno za poslove zaštite okoliša".

U stavku 2. istog članka dodaje se nova 5. alineja koja glasi: " - za točku f): tijelo državne uprave nadležno za zaštitu kulturnih dobara".

Članak 8.

Članak 11. se briše.

Članak 9.

Članak 12. mijenja se i glasi:
"Nadzor nad provođenjem odredbi ovog Pravilnika provodi lučka kapetanija, odnosno ispostava lučke kapetanije.

U nacionalnim parkovima i parkovima prirode nadzor ronjenja mogu obavljati i ovlaštene službene osobe prema propisima u području zaštite prirode.

Na lokalitetima koji su zaštićeni propisima o zaštiti kulturnih dobara nadzor ronjenja mogu obavljati i ovlaštene službene osobe prema propisima o zaštiti kulturnih dobara.

Službene osobe iz stavaka 2. i 3. ovog članka su dužne o uočenim nepravilnostima izvijestiti nadležnu lučku kapetaniju, odnosno ispostavu lučke kapetanije."

Članak 10.

U članku 13. stavak 1. Pravilnika dodaju se nove točke 2) i 3) koje glase:
"2) ukoliko tečaj nije prijavljen nadležnoj lučkoj kapetaniji (članak 6. stavak 2)"

"3) ukoliko prijava ne sadrži sve propisane podatke (članak 6. stavak 3)."

U članku 13. stavak 1. Pravilnika dosadašnje točke 2) i 3) postaju točke 4) i 5).

U članku 13. stavak 1. točka 5) Pravilnika mijenja se i glasi: "Obavlja organizirano ronjenje na zabranjenim mjestima bez dozvole (članak 10.)."

Iza točke 5) dodaju se nove točke 6), 7) i 8) koje glase:

"6) ako obavlja organizirano ronjenje suprotno članku 1a. Pravilnika.

7) ako ne vodi Dnevnik sukladno članku 1b. Pravilnika.

8) ako ne postupi sukladno članku 1c. Pravilnika".

Članak 11.

U članku 15. stavak 1. riječi: "i 11." se brišu.

U članku 15. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:
"Novčanom kaznom iz stavka 1. ovog članka kaznit će se za pomorski prekršaj fizička osoba ako obavlja individualno ronjenje suprotno članku 2a. stavak 2. Pravilnika."

Članak 12.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-01/02-01/40
Urbroj: 530-01-03-4
Zagreb, 7. veljače 2003.

Ministar
Roland Žuvanić, v. r.