Strany
potápěčské
vydává Zdeněk Šraier
Strany potápěčské
vydává Zdeněk Šraier
zavřít

Napište hledaný výraz a stiskněte Enter

 

Výcvikové směrnice SPČR 1997

platné od 1.1.1997

redakčně zpracoval: Zdeněk Šraier

1.  ÚVOD.

1.1.  Všeobecná ustanovení.

1.1.1.  Tyto směrnice platí pro výcvik ve sportovním potápění (dále jen výcvik) prováděný ve Svazu potápěčů České republiky.
1.1.2.  Provozovatelem výcviku na určitý stupeň jsou jednotlivé zemské svazy, kluby registrované těmito zemskými svazy a právnické či fyzické osoby k výcviku oprávněné nebo pověřené příslušným zemským svazem.
1.1.3.  Vedením výcviku ve středisku ustaveném zemským svazem musí být pověřen instruktor s kvalifikačním stupněm I***.
1.1.4.  Je-li hodnocením znalostí a schopností uchazeče o kvalifikační stupeň pověřena komise instruktorů, musí být nejméně tříčlenná. Pokud je to účelné, může tato komise být rozšířena o další odborníky z některého oboru potápění. K dosažení srovnatelné úrovně výcviku se doporučuje, aby předseda komise byl členem jiného než pořádajícího zemského svazu.
1.1.5.  Při praktické části zkoušek je doporučena přítomnost lékaře obeznámeného s potápěčskou problematikou a v případě ponorů s dýchacím přístrojem i přítomnost dekompresní komory.
1.1.6.  Zájemci o účast ve výcviku musejí předložit platné lékařské potvrzení své zdravotní způsobilosti k potápění.
1.1.7.  Oprávnění držitelů jednotlivých potápěčských a instruktorských kvalifikačních stupňů uvádějí tyto směrnice v charakteristikách držitelů těchto kvalifikačních stupňů.
1.1.8.  Při každém zvyšování kvalifikace nebo při prodlužování doby její platnosti je uchazeč povinen předložit k posouzení platný průkaz potápěče a řádně vedený deník potápěče.
1.1.9.  Uvádějí-li tyto směrnice pro hodnocení schopností účastníka výcviku určité rozmezí (např. 3 - 5 m), je na instruktorovi, případně na zkušební komisi, aby vybrali hodnotu přiměřenou okolnostem, za kterých se přezkoušení koná (povětrnostním a vodním podmínkám, věku uchazečů, jejich fyzickým možnostem apod.).
1.1.10.  Při výcviku musejí být dodržována všechna ustanovení Bezpečnostních směrnic Svazu potápěčů České republiky.

1.2.  Práva a povinnosti provozovatele výcviku.

Provozovatel výcviku má tato práva:

1.2.1.  Kontrolovat, zda během výcviku nedochází či nedošlo k porušování Bezpečnostních směrnic SPČR nebo Výcvikových směrnic SPČR.
1.2.2.  Kontrolovat, zda má výcvik požadovanou úroveň a odvolat z výcviku instruktora, který tuto podmínku nesplňuje.
1.2.3.  Kontrolovat hospodárnost zacházení s materiálními prostředky určenými pro výcvik.

Provozovatel výcviku má tyto povinnosti:

1.2.4.  Materiálně, finančně a personálně zajistit požadovanou úroveň a plynulost výcviku.
1.2.5.  Nepřipustit k výcviku uchazeče, který nesplnil podmínky předepsané pro účast ve výcviku.
1.2.6.  Odvolat z vedení výcviku instruktora, který vědomě porušil Bezpečnostní směrnice SPČR nebo Výcvikové směrnice SPČR, jakýmkoliv způsobem zneužil svého postavení nebo svým jednáním výcvik znevážil.

1.3.  Práva a povinnosti instruktora.

Instruktor provádějící výcvik má tato práva:

1.3.1.  Vykázat z prostoru určeného pro výcvik osoby, které svým jednáním narušují průběh výcviku nebo ohrožují účastníky výcviku.
1.3.2.  Organizovat sled výuky a praktických lekcí podle vlastního uvážení s přihlédnutím k daným materiálně-technickým možnostem a k fyzickým a psychickým možnostem účastníků výcviku.

Instruktor provádějící výcvik má tyto povinnosti:

1.3.3.  Organizovat sled výuky a praktických lekcí za dodržování základních pedagogických zásad.
1.3.4.  Před zahájením výcviku seznámit účastníky výcviku s Bezpečnostními směrnicemi SPČR, s právy a povinnostmi instruktora a s právy a povinnostmi jich samotných.
1.3.5.  Během výcviku dodržovat Bezpečnostní směrnice SPČR a Výcvikové směrnice SPČR a přerušit výcvik po zjištění, že jeho pokračování by vedlo k porušení uvedených směrnic.
1.3.6.  Přerušit výcvik, zjistí-li, že fyzická zdatnost nebo psychická kondice účastníka výcviku nestačí ke zvládnutí cvičeného úkolu.
1.3.7.  Každý nově nacvičovaný úkol účastníkům výcviku řádně vysvětlit, upozornit na možná nebezpečí a případně jej prakticky předvést.
1.3.8.  Nepřipustit k plnění úkolu účastníka výcviku, jehož současné vědomosti či schopnosti ke splnění takového úkolu nestačí.
1.3.9.  Vždy před vydáním pokynu k plnění úkolu zkontrolovat účastníkům výcviku výstroj a k plnění úkolu nepřipustit účastníka výcviku, jehož výstroj není úplná, vhodná a dostatečně funkční.
1.3.10.  Seznámit účastníky výcviku se způsobem přivolání lékařské pomoci v případě nehody.
1.3.11.  V případě nehody zajistit přivolání lékařské pomoci a do příchodu lékaře pečovat o postiženého podle zásad první pomoci.
1.3.12.  V případě nehody zajistit sepsání protokolu o nehodě a odeslat jej na adresu příslušného zemského svazu.
1.3.13.  Odmítnout potvrdit splnění takových úkonů a zkoušek, které uchazeč nezvládl, nedokončil nebo vůbec nevykonal.

1.4.  Práva a povinnosti účastníka výcviku (cvičence).

Účastník výcviku (cvičenec) má tato práva:

1.4.1.  Vyžádat si nové vysvětlení v případě, že dobře neporozuměl výkladu instruktora.
1.4.2.  Vyžádat si výměnu výstroje, na které zjistil provozní závady.
1.4.3.  Po svědomité přípravě zažádat o nové přezkoušení z předmětu, ve kterém dříve neuspěl.

Účastník výcviku (cvičenec) má tyto povinnosti:

1.4.4.  Pozorně sledovat výklad instruktora.
1.4.5.  Okamžitě ohlásit zjištění, že došlo nebo vývojem situace může dojít k porušení Bezpečnostních směrnic SPČR.
1.4.6.  V případě zdravotních potíží nebo špatného fyzického či psychického stavu požádat instruktora o zproštění zadaného úkolu, započatou akci ihned přerušit a vystoupit z vody.
1.4.7.  Provádět jen takové úkony, které jsou mu určeny instruktorem a které odpovídají znalostem a schopnostem cvičence.
1.4.8.  Před vstupem do vody se důkladně přesvědčit, zda jeho potápěčská výstroj je v naprostém pořádku a funkčně spolehlivá.
1.4.9.  Na pokyn instruktora zopakovat zadání úkolu, případně smluvené signály a před plněním úkolu si od instruktora nechat zkontrolovat výstroj i správnost jejího ustrojení.

2. POTÁPĚČSKÉ KVALIFIKAČNÍ STUPNĚ.

2.1. Všeobecná ustanovení.

2.1.1.  Vědomosti a dovednosti uchazeče o potápěčské kvalifikační stupně do P** včetně mohou být posuzovány buď v průběhu výcviku, nebo formou závěrečných zkoušek, avšak zásadně musejí být splněny všechny požadavky na příslušný kvalifikační stupeň (viz ustanovení 2.2., 2.3. a 2.4. těchto směrnic). Toto posouzení musí provést ten instruktor, který kvalifikační stupeň uchazeči udělí.
2.1.2.  Zájemci o výcvik, kteří jsou mladší 18 let, musejí předložit písemný souhlas rodičů nebo zákonných zástupců takového zájemce s jeho účastí ve výcviku.
2.1.3.  Obsah kursů na jednotlivé kvalifikační stupně je dán požadavky na tyto kvalifikační stupně (viz ustanovení 2.2., 2.3., 2.4. a 2.5. těchto směrnic). Obsah uvedených kursů je podrobněji rozveden v příručce Metodika potápěčského výcviku (pro praktické vedení kursů je přitom závazný celkový rozsah učiva, a nikoliv časové údaje, pořadí a náplň jednotlivých lekcí).
2.1.4.  Zvyšování potápěčské kvalifikace je možné rovněž absolvováním speciálních kursů (např. zacházení s malým plavidlem, navigace, orientace pod vodou apod.). Osvědčení o úspěšném absolvování takového kursu je započítáváno ke zkouškám na ty potápěčské kvalifikační stupně, pro něž jsou příslušné znalosti a schopnosti (nebo jejich část) vyžadovány.
2.1.5.  Pod pojmy malá, střední a velká hloubka se podle podmínek, za kterých se ponor koná (viditelnost pod vodou, teplota apod.), rozumějí ve stejném pořadí hloubky 0 -10 m,10 - 30 m a přes 30 m. '
2.1.6.  Chráněným vodním prostorem se rozumí vodní prostor s malou hloubkou, v němž je možno neustále dozírat na cvičence a v případě nebezpečí okamžitě zasáhnout (např. bazén). Volnou vodou se rozumí každý vodní prostor, který nelze považovat za chráněný.
2.1.7.  Pokud je k získání potápěčského kvalifikačního stupně předepsán určitý počet ponorů, započítávají se do něj ponory s dýchacím přístrojem ve volné vodě, které nebyly provedeny při sportovním tréninku či závodech. Ponorem se pro tyto účely rozumí pobyt pod vodou v trvání nejméně 20 minut. Za jediný den je možno započítat nejvýše dva ponory.
2.1.8.  Základní potápěčskou výstrojí se rozumí potápěčská maska, dýchací trubice a ploutve. Při výcviku, který zahrnuje potápění na nádech ve volné vodě, je základní potápěčskou výstroj nutno doplnit o potápěčský nůž a potápěčskou bóji. (Použití potápěčské bóje je možno vypustit za předpokladu, že instruktor nebo zkušební komise spolehlivě zajistí bezpečnost cvičenců jiným způsobem.) Pro disciplíny se základní potápěčskou výstrojí lze při zkouškách použít též izolační oblek, zátěžní opasek a kompenzátor vztlaku.
2.1.9.  Výstroj, předepsaná ke zkouškám na kvalifikační stupně P* a P** je totožná s výstrojí, používanou v průběhu kursu. Ke zkouškám na kvalifikační stupeň P*** je kromě základní potápěčské výstroje nutné mít vzduchový dýchací přístroj s minimálním normálním objemem 2 m3, plicní automatiku, potápěčské hodinky, náramkový hloubkoměr, kompenzátor vztlaku, úvazek s karabinou, potápěčskou bóji, potápěčskou svítilnu, potápěčský kompas a dekompresní tabulky. (Potápěčské hodinky a náramkový hloubkoměr lze nahradit dekompresním počítačem, který poskytuje údaje o čase pod vodou a dosažené hloubce.)
2.1.10.  Zkušeným potápěčem se za účelem doprovodu držitele kvalifikačního stupně P* při potápění se vzduchovým dýchacím přístrojem ve volné vodě rozumí potápěč s minimální kvalifikací P** pro malé hloubky a potápěč s kvalifikací P*** nebo instruktor pro hloubky větší.

2.2.  Potápěč se základní výstrojí.

Charakteristika:
Potápěč schopný potápět se do malé hloubky na nádech se základní výstrojí. Pokud je mladší 15 let, smí se potápět pouze v chráněném vodním prostoru pod dozorem pověřené osoby.

Vstupní požadavky:
1. Minimální věk 10 let.
2. Uplavat na hladině libovolným stylem vzdálenost 100 m.

Požadavky na stupeň:

Vědomosti: Uchazeč musí mít základní znalosti
- o bezpečném potápění na nádech;
- o používání a údržbě základní výstroje.

Dovednosti:  Uchazeč musí být schopen
- správně používat základní výstroj pod vodou;
- vyrovnávat při ponoru tlak v tělesných dutinách;
- poskytnout dopomoc unavenému partnerovi.

Hodnoceni:  Kromě požadovaných vědomostí musí uchazeč prokázat schopnost provést v chráněném vodním prostoru následující úkony.
1. Uplavat na hladině libovolným stylem 200 m.
2. Dopomoc unavenému plavci o podobné hmotnosti na vzdálenost 15 - 25 m.
3. Zanoření se základní výstrojí a uplavání 10 -15 m pod vodou.
4. Zanoření se základní výstrojí a vylovení drobného předmětu z hloubky 3 m.
5. Případné další úkony vyžádané instruktorem pro posouzení dovedností uchazeče.

Vedením výcviku musí být pověřen instruktor s minimálním stupněm I*, který je oprávněn posoudit vědomosti a dovednosti uchazeče a udělit mu kvalifikační stupeň Potápěč se základní výstrojí.

2.3.  Potápěč s jednou hvězdou (P*).

Charakteristika: Potápěč způsobilý bezpečně a správně používat veškerou výstroj sportovního potápěče se vzduchovým dýchacím přístrojem a vycvičený k potápění ve volné vodě v doprovodu zkušeného potápěče.

Vstupní požadavky:
1. Minimální věk 14 let.
2. Uplavat na hladině libovolným stylem 200 m.

Požadavky na stupeň:

Vědomosti:  Uchazeč musí mít základní vědomosti
- o vzájemném vztahu objemu a tlaku a jeho účinku na organismus a výstroj;
- o anatomii a fyziologii člověka a o jejich ovlivnění pobytem pod vodou;
- o účelu, funkci a vlastnostech výstroje sportovního potápěče (použité v kursu) a o jejím správném používání;
- o pravidlech bezpečného potápění, o plánování ponorů do malých hloubek, o způsobech řešení krizových situací a o způsobech záchrany;
- o potápění bez nutnosti provádění stupňovité dekomprese.

Dovednosti:  Uchazeč musí být schopen
- zkompletovat, použít a ošetřit výstroj sportovního potápěče (použitou v kursu), vyvážit se ve vodě, vyrovnávat během ponoru tlak v tělesných dutinách;
- bezpečně vstoupit do vody i vystoupit z vody, bezpečně a efektivně se pohybovat pod vodou i na hladině;
- vyřešit vzniklou krizovou situaci a zachránit sebe i partnera;
- zúčastnit se ponoru jako ukázněný člen potápěčské skupiny.

Hodnocení:  Kromě požadovaných vědomosti musí uchazeč prokázat schopnost správně provést následující úkony.
1. Vstup do vody skokem nebo zanořením, uplavání nejméně 200 m na hladině za použití základní výstroje.
2. Vylovení lehkého předmětu z hloubky 3 - 5 m spojené s uplaváním celkové vzdálenosti 10 -15 m pod vodou za použití základní výstroje.
3. Příprava, kompletace a ustrojení kompletní výstroje sportovního potápěče se vzduchovým přístrojem.
4. Předvedení vstupu do vody a výstupu z vody za různých podmínek (pláž, strmý břeh, člun apod.) nebo za simulace těchto podmínek.
5. Vyvážení na hladině i pod vodou pomocí výstroje k řízení vztlaku, výstup pomocí výstroje k řízení vztlaku.
6. Vylití masky pod vodou, vyjmutí a rozdýchání plicní automatiky pod vodou, výměna signálů pod vodou.
7. Po simulaci nedostatku vzduchu zahájit s instruktorem společné dýchání z jednoho přístroje nebo z alternativního zdroje vzduchu, při této činnosti uplavat pod vodou vzdálenost 10-15 m a vynořit se.

Úkony pod body 5.- 7. předvede uchazeč ve volné vodě v malé hloubce.

8. Uplavání nejméně 200 m na hladině v kompletní výstroji při dýchání pomocí dýchací trubice.
9. Vlečení partnera po hladině na vzdálenost 10 - 20 m (oba potápěči jsou v kompletní výstroji).
10. Oživování po tonutí.
11. Případné další úkony vyžádané instruktorem pro posouzení dovedností uchazeče.

V průběhu kursu musí uchazeč absolvovat nejméně 5 ponorů s dýchacím přístrojem ve volné vodě do malých hloubek za doprovodu instruktora.

Vědomosti uchazeče lze prověřit v průběhu kursu nebo při závěrečných zkouškách písemně i ústně. Výcvik vede, hodnocení provádí a kvalifikační stupeň Potápěč s jednou hvězdou (P*) uděluje instruktor s nejméně dvěma hvězdami (I**).

2.4.  Potápěč se dvěma hvězdami (P**).

Charakteristika:
Potápěč, který již získal určité zkušenosti s potápěním ve volné vodě a může se účastnit ponorů do hloubek přes 10 m spolu s potápěčem o nejméně stejné kvalifikaci (P**).

Vstupní požadavky:
1. Minimální věk 15 let.
2. Uchazeč musí být držitelem kvalifikačního stupně P*.
3. Od získání kvalifikačního stupně P* musí uchazeč uskutečnit nejméně 15 dalších ponorů s dýchacím přístrojem ve volné vodě za různých podmínek, z toho nejméně 10 do středních hloubek.

Požadavky na stupeň:

Vědomosti:  Uchazeč musí mit základní vědomosti
- o zásadách bezpečného potápění do středních hloubek, o volbě vhodného místa k potápění, o principech plánování ponorů a o správném používání dekompresních tabulek;
- o dalších aplikacích fyzikálních zákonů na potápění do středních hloubek a o výpočtech souvisejících se spotřebou vzduchu;
- o fyziologii potápění, o příčinách, projevech a účincích nemocí a úrazů spojených s potápěním;
- o používané potápěčské technice a o principech její konstrukce;
- o zásadách záchrany tonoucích a o metodách resuscitace;
- o povinnostech potápěče vyplývajících ze směrnic pro potápění.

Dovednosti:  Kromě dovednosti vyžadovaných pro kvalifikační stupeň P* musí být uchazeč schopen
- správně používat základní výstroj při potápění na nádech;
- správně používat kompletní výstroj ve středních hloubkách za různých podmínek;
- vyřešit vzniklou krizovou situaci ve střední hloubce a zachránit sebe i partnera;
- správně používat dekompresní tabulky pro jednoduché i opakované ponory.

Hodnocení:  Kromě požadovaných vědomosti musí uchazeč prokázat schopnost správně provést následující úkony.
1. Skok do vody s maskou a dýchací trubicí v ruce, jejich nasazení a vylití pod vodou.
2. Uplavání vzdálenosti 800 m se základní výstrojí na hladině s následujícím zanořením do hloubky 3 - 5 m a uplaváním vzdálenosti 10 m v této hloubce.
3. Uplavání nejméně 500 m na hladině v kompletní výstroji při dýchání pomocí dýchací trubice a nejméně 100 m na hladině v poloze na boku nebo naznak bez použití dýchací trubice nebo plicní automatiky.
4. Sejmutí, nasazení a vylití masky ve střední hloubce, vyjmutí a rozdýchání plicní automatiky ve střední hloubce.
5. Po výdechu a signálu o nedostatku vzduchu ve střední hloubce uplavat 2 - 5 m k partnerovi a za společného dýchání z jednoho přístroje nebo z alternativního zdroje vzduchu předvést řízený výstup a zastavení na simulované dekompresní zastávce.
6. Vynesení partnera ze střední hloubky pomocí kompenzátoru vztlaku a jeho tažení po hladině na vzdálenost 25 m.
7. Vázání základních uzlů.
8. Oživování po tonutí.
9. Použití dekompresních tabulek pro jednoduché i opakované ponory.
10. Naplánování ponoru do střední hloubky.
11. Případné další úkony vyžádané instruktorem pro posouzení dovedností uchazeče.

Vědomosti uchazeče lze prověřit v průběhu kursu nebo při závěrečných zkouškách písemně i ústně. Výcvik vede, hodnocení provádí a kvalifikační stupeň Potápěč se dvěma hvězdami (P**) uděluje instruktor s nejméně dvěma hvězdami (I**).

2.5.  Potápěč se třemi hvězdami (P***).

Charakteristika:
Plně vycvičený, zkušený a odpovědný potápěč schopný vést při potápění ve volné vodě jiné držitele všech potápěčských kvalifikačních stupňů.

Vstupní požadavky:
1. Minimální věk 18 let.
2. Uchazeč musí být držitelem kvalifikačního stupně P**.
3. Od získání kvalifikačního stupně P** musí uchazeč uskutečnit nejméně 40 dalších ponorů s dýchacím přístrojem ve volné vodě, z toho nejméně 20 do hloubek přes 20 m.

Požadavky na stupeń:

Vědomosti:  Uchazeč musí mít důkladné vědomosti o všem, co je vyžadováno na kvalifikační stupeň P**, a to i pro potápění do velkých hloubek, a dále
- o výběru místa pro potápění podle mapy, přílivových tabulek a povětrnostních podmínek;
- o zásadách a praktickém využití orientace pod vodou, o zásadách hledání a vyzvedávání předmětů;
- o posuzování a výběru potápěčů pro sestavování dvojic;
- o základech plavby s malými plavidly na moři s ohledem na potápění;
- o zásadách obsluhy vysokotlakého kompresoru.

Dovednosti:  Kromě dovednosti vyžadovaných pro kvalifikační stupeň P** musí být uchazeč schopen
- řádně naplánovat ponor skupiny potápěčů ze břehu i ze člunu;
- ovládat malé plavidlo s ohledem na vyplutí, transport, výsadek, sledování a sběr potápěčů a bezpečný návrat;
- obsluhovat vysokotlaký kompresor při plnění lahví dýchacích přístrojů;
- vyřešit vzniklou krizovou situaci, zachránit sebe i partnera ze středních hloubek a postarat se o léčbu.

Hodnocení:  Kromě požadovaných vědomostí musí uchazeč prokázat schopnost správně provést následující úkony.
1. Zanoření se základní výstrojí a vynesení značky z hloubky 10 m.
2. Uplavání vzdálenosti 100 m na hladině v časovém limitu do 2 minut, po němž následují 20 sekundový ponor, vynoření, nejvýše l0sekundový pobyt na hladině a ponor do hloubky 3 m. Poslední ponor je spojen s vynesením makety tonoucího a s jejím tažením po hladině na vzdálenost 50 m.
3. Uplavání vzdálenosti 1000 m na hladině v kompletní výstroji při dýchání pomocí dýchací trubice.
4. Vynesení partnera ze střední hloubky pomocí kompenzátoru vztlaku a jeho tažení po hladině na vzdálenost 50 m.
5. Nalezení určeného místa na vzdálenost 20- 50 m podle kompasu.
6. Práce s lanem a vázání uzlů pod vodou.
7. Kontrola a příprava motorového potápěčského plavidla k vyplutí, projetí určené tratě a návrat s přistáním.
8. Použití map a přílivových tabulek při volbě míst pro potápění, naplánování ponoru skupiny potápěčů.
9. Obsluha kompresoru k plnění dýchacích přístrojů.
10.0živování po tonutí.
11. Případné další úkony vyžádané zkušební komisí pro posouzení dovedností uchazeče.

Vědomosti a dovednosti může uchazeč získat samostatným studiem nebo absolvováním kursu. Vedením takového kursu musí být pověřen instruktor s nejméně třemi hvězdami (I***).<

Hodnocení provádí a kvalifikační stupeň Potápěč se třemi hvězdami (P"**) uděluje prezídiem zemského svazu pověřená zkušební komise složená z instruktorů se třemi hvězdami, případně z instruktorů se třemi a se dvěma hvězdami (I*** a I**).

3.  INSTRUKTORSKÉ KVALIFIKAČNÍ STUPNĚ.

3.1.  Všeobecná ustanovení.

3.1.1.  Instruktorem potápění se může stát člen zemského svazu SPČR, který je držitelem kvalifikačního stupně P***, má o tuto činnost zájem, dostatečně hluboké znalosti a pedagogické schopnosti k vykonávání takové činnosti a jehož osobní vlastnosti dávají předpoklad, že pro cvičence bude v potápění příkladem.
3.1.2.  Kursy a zkoušky na instruktorské kvalifikační stupně I* a I** jsou organizovány zemskými svazy, kursy a zkoušky na instruktorský kvalifikační stupeň I*** pořádá Svaz potápěčů České republiky.
3.1.3.  Součástí zkoušek na instruktorské kvalifikační stupně je prověření potápěčských vědomostí a schopností uchazeče.
3.1.4.  Výstroj předepsanou ke zkouškám na jednotlivé instruktorské kvalifikační stupně je nutno výslovně uvést v pozvánce ke zkouškám, případně ji ztotožnit s výstrojí předepsanou pro zkoušky na P*** (viz ustanovení 2.1.9. těchto směrnic).
3.1.5.  Doba platnosti instruktorského kvalifikačního stupně je 5 let od data jeho získání za předpokladu, že instruktor po tuto dobu řádně plní všechny povinnosti vyplývající z těchto směrnic a z Bezpečnostních směrnic SPČR i členské povinnosti vůči příslušnému zemskému svazu SPČR.
3.1.6.  Prodloužení doby platnosti instruktorského kvalifikačního stupně provede na základě posouzení dosavadní instruktorské činnosti a případného přezkoušení uchazeče příslušná komise při zkouškách na instruktorské kvalifikační stupně.

3.2.  Instruktor s jednou hvězdou (I*).

Charakteristika:
Potápěč se třemi hvězdami (P***), který má základní znalosti metodiky výuky potápění a je schopen vést kurs na kvalifikační stupeň Potápěč se základní výstrojí i jednotlivé lekce kursu na kvalifikační stupeň Potápěč s jednou hvězdou (P*).

Vstupní požadavky:
1. Uchazeč musí být držitelem kvalifikačního stupně P***

Požadavky na stupeň:

Vědomosti:  Uchazeč musí mít základní vědomosti
- o zásadách vyučování;
- o metodice výuky sportovnímu potápění;
- o pomůckách používaných při výuce a dobré znalosti obsahu kursů na kvalifikační stupně Potápěč se základní výstrojí a Potápěč s jednou hvězdou (P*).

Dovednosti:  Uchazeč musí být schopen
- vést skupinu cvičenců v chráněném vodním prostoru;
- vyučovat skupinu cvičenců obsahu kursu na P* v učebně i v chráněném vodním prostoru;
- navázat a udržet dobrý kontakt s cvičenci.

Hodnoceni:  Kromě prokázáni požadovaných vědomosti musí uchazeč v průběhu kursu nebo při závěrečných zkouškách správně předvést následující činnosti.
1. Vedení vyučovací lekce věnované tématu z teorie potápění, zadanému zkušební komisí.
2. Vedení praktické vyučovací lekce věnované tématu z výuky potápění se základní výstrojí, zadanému zkušební komisí.
3. Vedení praktické vyučovací lekce věnované tématu z výuky potápění se vzduchovým přístrojem, zadanému zkušební komisí.

Hodnocení provádí a kvalifikační stupeň Instruktor s jednou hvězdou (I*) uděluje prezídiem zemského svazu pověřená zkušební komise složená s instruktorů se třemi hvězdami, případně z instruktorů se třemi a se dvěma hvězdami (I*** a I**).

3.3.  Instruktor se dvěma hvězdami (I**).

Charakteristika:
Zkušený instruktor, který má znalosti, dovednosti a zkušenosti potřebné k výuce na všechny potápěčské kvalifikační stupně v učebně, v chráněném vodním prostoru i ve volné vodě a je schopen pomáhat při výcviku na kvalifikační stupeň Instruktor s jednou hvězdou (I*).

Vstupní požadavky:
1. Minimální věk 19 let.
2. Uchazeč musí být držitelem kvalifikačního stupně I*.
3. Od obdržení kvalifikačního stupně I* musí uchazeč získat další instruktorské zkušenosti.

Požadavky na stupeň:

Vědomosti:  Uchazeč musí mít dobré znalosti
- o zásadách vyučování;
- o metodice výuky sportovnímu potápění;
- o pomůckách používaných při výuce a dobré znalosti obsahu kursů na kvalifikační stupně Potápěč se základní výstrojí, Potápěč s jednou hvězdou (P*), Potápěč se dvěma hvězdami (P**) a Potápěč se třemi hvězdami (P***).

Dovednosti:  Uchazeč musí být schopen
- vést skupinu cvičenců za různých podmínek k potápění;
- vyučovat skupinu cvičenců obsahu kursů na P*, P** i P*** v učebně, v chráněném vodním prostoru i ve volné vodě;
- účinně komunikovat s cvičenci.

Hodnoceni:  Kromě prokázání požadovaných vědomostí musí uchazeč v průběhu kursu nebo při závěrečných zkouškách správně předvést následující činnosti.
1. Vedení praktické vyučovací lekce věnované tématu z výuky potápění se vzduchovým přístrojem, zadanému zkušební komisí.
2. Vedení vyučovací lekce věnované tématu z výuky teorie potápění se vzduchovým přístrojem, zadanému zkušební komisí.
3. Vedení a řízení skupiny cvičenců při ponoru ve volné vodě.
4. Srozumitelné objasňování potápěčské problematiky cvičencům.

Hodnocení provádí a kvalifikační stupeň Instruktor se dvěma hvězdami (I**) uděluje prezídiem zemského svazu pověřená zkušební komise složená z instruktorů se třemi hvězdami (I***).

3.4.  Instruktor se třemi hvězdami (I***).

Charakteristika:
Velmi zkušený instruktor, který je způsobilý vést výcvik na všechny potápěčské i instruktorské kvalifikační stupně a převzít odpovědnost za vedení potápěčských škol, středisek, speciálních výcvikových kursů a akcí.

Vstupní požadavky:
1. Minimální věk 20 let.
2. Uchazeč musí být držitelem kvalifikačního stupně I**.
3. Od obdržení kvalifikačního stupně I** musí uchazeč získat další instruktorské zkušenosti.
4. Ke zkouškám na kvalifikační stupeň I*** musí být uchazeč doporučen příslušným zemským svazem.

Požadavky na stupeň:

Předpokládá se, že kvalifikace I*** se nedosahuje absolvováním nějakého kursu s pevným obsahem, nýbrž v důsledku zkušeností získaných za delší období a za rozmanitých podmínek.

Uchazeč o kvalifikační stupeň I*** musí mít vynikající znalosti všech problémů spjatých s výukou ve všech potápěčských i instruktorských kursech a musí být schopen jim vyučovat. Musí být rovněž schopen využívat svých znalostí a pedagogických schopností při výkladu či objasňování souvisejících problémů, které nejsou součástí standardních kursů.

Hodnoceni:  Kromě hlubokých vědomosti o potápěni musí uchazeč při zkouškách prokázat následující schopnosti.
1. Vést a řídit skupinu cvičenců při ponoru ve volné vodě.
2. S dobrou znalostí obsahu kursů na všechny potápěčské i instruktorské kvalifikační stupně vyučovat adepty těchto kvalifikačních stupňů v učebně, v chráněném vodním prostoru i ve volné vodě.
3. Srozumitelně objasňovat potápěčskou problematiku jak cvičencům, tak i jiným posluchačům.
4. Vypracovat výcvikový plán vyhovující jakýmkoliv zadaným podmínkám.

Hodnocení provádí a kvalifikační stupeň Instruktor se třemi hvězdami (I***) uděluje prezídium Svazu potápěčů České republiky pověřená zkušební komise složená z instruktorů se třemi hvězdami (I***).

redakčně zpracoval: Zdeněk Šraier