Strany
potápěčské
vydává Zdeněk Šraier
Strany potápěčské
vydává Zdeněk Šraier
zavřít

Napište hledaný výraz a stiskněte Enter

 

Harpuny a zákony v ČR

není to legální

autor: Jiří Tomek  (publikováno: 13.10.1998)
redakčně zpracoval: Zdeněk Šraier

Zákon o rybářství

102/63 Sb. - §10 , odst. 1, pism. a) (bodce, strileni)
novelizovan 229/91

§10
(1) Lov ryb a jiných vodních živočichů v rybářských revírech smí být prováděn jen způsobem odpovídajícím zásadám řádného výkonu rybářského práva, ochrany ryb a jiných vodních živočichů, jakož i ochrany přírody. Zakazuje se zejména:
a) používat k lovu ryb a raků prostředků výbušných, otravných nebo omamných, bodců jakéhokoliv druhu, lapaček, udic bez prutů, dále vidlic a rozsošek, jakož i střílet ryby, tlouci ryby pod ledem, chytat je na šňůry a podsekáváním udicí, do rukou a do ok,
b) ve vodách pstruhových používat za nástrahu červů a hmyzu (včetně jeho larev), jakož i jejich napodobenin vyjma umělé mušky,
c) sbírat jikry, užívat k lovu ryb a raků elektřiny, lovit ryby pod ledem ("na dírkách"), při umělém světle, v noci, používat ve vodě silně proudící (např. ve splavech, náhonech, odpadech) lovicích zařízení, jako slupí, vrší, košů apod., lovit ryby v rybím přesmyku a do vzdálenosti 50 m nad ním a pod ním, užívat jakýchkoliv stálých zařízení k lovení ryb nebo sítí, které nejsou od sebe vzdáleny alespoň 50 m a zabraňovat tahu ryb proti vodě při normálním stavu vody, pokud všechna tato opatření neprovádí uživatel rybářského revíru pro potřebu chovu, k záchraně ryb nebo k hospodářské těžbě; i k těmto účelům smí však užívat při lovu ryb a raků elektřiny jen v souladu s bezpečnostními předpisy,
d) chytat ryby na místech, kde se nahromadily za mimořádně nízkého stavu vody nebo při škodlivém znečištění vody a též ryby shromážděné k přezimování, pokud tato opatření nečiní uživatel rybářského revíru k záchraně ryb a k jejich přenesení do jiných vod, nebo pro potřebu chovu, anebo podnik státního rybářství k hospodářské těžbě.

(2) Ministerstvo zemědělství, lesního a vodního hospodářství může povolit výjimky ze zákazů stanovených v odstavci 1 pro vědecké účely nebo v jiných výjimečných a zvlášť odůvodněných případech.

(3) Ministerstvo zemědělství, lesního a vodního hospodářství může po projednání s Československým rybářským svazem stanovit, které další způsoby lovu ryb jsou zakázány nebo omezeny.

§11
(1) Lovit ryby a jiné vodní živočichy v rybářských revírech mohou jen občané, kteří mají rybářský lístek vydaný okresním národním výborem a povolenku k rybolovu vydanou uživatelem rybářského revíru. Povolenky k rybolovu v rybářských revírech, jejichž uživateli jsou organizační složky Československého rybářského svazu, lze vydat jen osobám, které jsou členy tohoto svazu. Rybářský lístek a povolenku k rybolovu jsou oprávněné osoby povinny mít při lovu u sebe a předložit je na požádání orgánům veřejné bezpečnosti, rybářskému hospodáři a rybářské stráži. Rybářský lístek a povolenku k rybolovu nemusí mít osoby, které loví ryby nebo jiné vodní živočichy z pověření uživatele rybářského revíru a pro potřebu řádného hospodaření v rybářském revíru.

(2) Ministerstvo zemědělství, lesního a vodního hospodářství může ve výjimečných zvlášť odůvodněných případech vydat zvláštní povolenku, která opravňuje k lovu ryb v rybářských revírech v ní vyznačených. Tato povolenka nahrazuje rybářský lístek i povolenku k rybolovu vydanou uživatelem rybářského revíru. Zvláštní povolenka může být vydána i tomu, kdo není členem Československého rybářského svazu.

Prováděcí vyhláška 103/62 sb. k zákonu o rybářství

 

Trestní zákon

§178a Pytláctví
Kdo neoprávněně zasáhne do práva myslivosti nebo do výkonu rybářského práva anebo kdo loví zvěř nebo ryby v době hájení a
a) spáchá takový čin nejméně se dvěma osobami,
b) spáchá takový čin zvlášť zavrženíhodným způsobem,
c) spáchá takový čin hromadně účinným způsobem nebo
d) dopustí se takového činu, přestože byl v posledním roce pro přestupek obdobné povahy postižen nebo v posledních třech letech pro takový trestný čin odsouzen,
bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo peněžitým trestem nebo trestem zákazu činnosti.

novelizované znění paragrafu o pytláctví tak, jak platí s novelou trestního zákona a zákona o přestupcích 112/98 Sb s účinností od 1.7.1998. Je zřejmé zpřísnění oproti původní úpravě.

Trestní zákon

140/61 Sb. - § 178a - platný
Pytláctví
(1) Kdo neoprávněně loví zvěř nebo ryby, nebo ukryje, na sebe nebo jiného převede, nebo přechovává zvěř nebo ryby neoprávněně ulovené, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo peněžitým trestem nebo zákazem činnosti nebo propadnutím věci.

(2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let a propadnutím věci bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1
a) v úmyslu opatřit sobě nebo jinému majetkový prospěch,
b) zvlášť zavrženíhodným způsobem,
c) hromadně účinným způsobem, nebo
d) jako člen organizované skupiny.
Stejně bude pachatel potrestán, byl-li v posledních třech letech odsouzen pro čin uvedený v odstavci 1

Zákon o přestupcích

200/90 Sb. - § 35 - platný
Přestupky na úseku zemědělství, myslivosti a rybářství
(1) Přestupku se dopustí ten, kdo
a) neoprávněně vyrobí, doveze, uvede do oběhu nebo neoprávněně či nesprávně použije chemický nebo biologický přípravek na ochranu rostlin,
b) znečistí půdu nevhodným skladováním olejů a pohonných hmot, pesticidů, hnojiv, popřípadě jiných škodlivých látek,
c) nesplní opatření uložené podle obecně závazných právních předpisů o ochraně zemědělského půdního fondu, o rostlinné výrobě, o živočišné výrobě, o myslivosti nebo o rybářství,
d) poruší povinnost stanovenou k ochraně rostlin před zvláště nebezpečnými škůdci nebo chorobami,
e) neoprávněně provede změnu kultury pozemku, který je součástí zemědělského půdního fondu, anebo neoprávněně odejme zemědělskou půdu zemědělské výrobě nebo neoprávněně provádí činnost poškozující zemědělskou výrobu na takové půdě,
f) úmyslně neoprávněně zasáhne do práva myslivosti nebo do výkonu rybářského práva anebo úmyslně loví zvěř nebo chytá ryby v době hájení.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) lze uložit pokutu do 15000 Kč, za přestupek podle odstavce 1 písm. b) až d) pokutu do 3000 Kč a za přestupek podle odstavce 1 písm. e) a f) pokutu do 5000 Kč; zákaz činnosti do jednoho roku lze uložit za přestupek podle odstavce 1 písm. f).

Texty zákonů do konference poslal Jiří P. Tomek.

autor: Jiří Tomek
redakčně zpracoval: Zdeněk Šraier