Strany
potápěčské
vydává Zdeněk Šraier
Strany potápěčské
vydává Zdeněk Šraier
zavřít

Napište hledaný výraz a stiskněte Enter

 

Bezpečnostní směrnice SPČR 1997

platné od 1.1.1997

redakčně zpracoval: Zdeněk Šraier

Tyto směrnice byly nahrazeny novými platnými od 1.1.2003.

1.   Tyto směrnice obsahují soubor pravidel bezpečného potápění.
1.1.   Dodržování těchto směrnic se doporučuje všem účastníkům potápěčské činnosti (potápěčům).
1.2.   Při provádění potápěčského výcviku je dodržování těchto směrnic závazné.

2.   Potápěčům se doporučuje, aby nechali periodicky kontrolovat svůj zdravotní stav.
2.1.   Cvičenci, procházející potápěčským výcvikem, se musejí prokázat platným lékařským potvrzením o zdravotní způsobilosti k potápění.
2.2.   Platné lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k potápění mohou od potápěčů vyžadovat rovněž organizátoři potápěčských akcí.

3.   Potápění se důrazně nedoporučuje potápěčům, jejichž fyzické či psychické schopnosti jsou sníženy nemocí, požitím alkoholu nebo drog, únavou apod.

4.   K ponoru nemůže být potápěč druhou osobou donucen.

5.   Důrazně se doporučuje dodržování omezujících podmínek pro jednotlivé kvalifikační stupně vyplývajících z Výcvikových směrnic Svazu potápěčů České republiky a z těchto směrnic.

6.   Všem potápěčům se důrazně doporučuje seznámení s potápěčskými signály CMAS.

7.   Před potápěním se doporučuje seznámení s místními předpisy regulujícími potápěčskou činnost a se všemi nebezpečími, která potápěče mohou ohrozit (viditelnost, teplota vody, počasí, proudy, slapové jevy, fauna, flóra apod.).

8.   Při potápěčských akcích většího rozsahu nebo náročnějšího charakteru se doporučuje vybrat z řad účastníků akce vedoucího potápěče staršího 21 let, který organizuje činnost potápěčů pod vodou. Vedoucí potápěč musí být držitelem kvalifikace P*** nebo instruktorského oprávnění.
8.1.   Pokud se vedoucí potápěč při akci potápí, může jej po nezbytnou dobu zastupovat jím určený účastník potápěčské akce.
8.2.   V případech, kdy je to účelné, se doporučuje, aby vedoucí potápěč určil jistícího potápěče a návodčího.
8.3.   Jistící potápěč je plně ustrojen, aby v případě nutnosti mohl na pokyn vedoucího potápěče okamžitě zasáhnout. Jistící potápěč musí být držitelem kvalifikace nejméně P**.
8.4.   Návodčí je s potápěčem neustále ve spojení signálním lanem (viz čl. 12) a předává mu signály podle pokynů vedoucího potápěče. Návodčí musí být držitelem kvalifikace nejméně P**.
8.5.   Všichni účastníci potápěčské akce většího rozsahu nebo náročnějšího charakteru musejí být při jejím zahájení podrobně seznámeni s účelem a plánem akce, používanými signály a s činností v případě mimořádné situace.
8.6.   Na potápěčských akcích většího rozsahu nebo náročnějšího charakteru je vhodná přítomnost lékaře obeznámeného s potápěčskou problematikou a křísicího přístroje.

9.   Pro potápění ve větší vzdálenosti od břehu se doporučuje použití vhodného doprovodného plavidla.
9.1.   Pokud je plavidlo zakotveno, musí být zakotvení provedeno spolehlivě a podle možnosti mimo plavební dráhu. Po dobu ponoru potápěčů musí na plavidle být vystavena dobře viditelná vlajka A (alfa) mezinárodního vlajkového kódu.
9.2.   Na palubě doprovodného plavidla se má nacházet nejnutnější obsluha, nejméně však jedna osoba znalá manipulace s plavidlem, záložní dýchací přístroj, případně jistící potápěč.
9.3.   Pokud je to možné, doporučuje se po dobu ponoru potápěčů nepoužívat k pohonu plavidla motoru. Vyžaduje-li situace jeho použití, je nutno plout tak, aby nedošlo ke zranění potápěčů.
9.4.   Malými čluny se nedoporučuje vyplouvat na moře a na velké vodní plochy při stavu hladiny 4 a více °Bf.

10.   Potápěčská výstroj musí být úplná a účelná pro plánovaný ponor. Její funkčnost je nutno prověřit těsně před ponorem.
10.1.   Součástí vybavení potápěče ve volné vodě musí být potápěčský nůž.
10.2.   Důrazně se doporučuje používání kompenzátoru vztlaku (žaketu, vyvažovací vesty apod.).
10.3.   Doporučuje se používání alternativního zdroje vzduchu (záložního druhého stupně plicní automatiky, záložního dýchacího přístroje apod.). Při potápěčském výcviku jím musí být vybaven alespoň instruktor.
10.4.   Doporučuje se používání vodotěsného kontrolního tlakoměru na hadici.
10.5.   Pro potápění na nádech ve volné vodě se doporučuje používání potápěčské bóje o objemu nejméně 8 litrů, k níž je potápěč připoután lankem o statické pevnosti nejméně 300 N.

11.   Důrazně se doporučuje potápění ve dvojicích (v případě nutnosti v trojicích), ve kterých potápěči předem podrobně proberou plán ponoru, seznámí se navzájem s ovládáním své výstroje a dohodnou se na vzájemné signalizaci.
11.1.   V průběhu ponoru o sobě potápěči ve dvojici (trojici) musejí neustále vědět.
11.2.   Při snížení viditelnosti pod vodou na méně než 2 metry se doporučuje použití spojovacího úvazku.
11.3.   Dojde-li pod vodou ke ztrátě partnera, doporučuje se omezit hledání na dobu přibližně 30 sekund a vystoupit na hladinu.
11.4.   Při mimořádných situacích, které ohrožují bezpečnost potá-pěčů, je nutné společné vynoření pokud možno za dodržení příslušného dekompresního postupu.

12.   Sestupuje-li pod vodu jeden potápěč, doporučuje se, aby byl připoután k signálnímu lanu. Signální lano by mělo být vyrobeno ze syntetických materiálů, mělo by mít minimální průměr 5 mm a statickou pevnost nejméně 3 000 N. Druhý konec signálního lana má být řádně upevněn na povrchu.

13.   Potápěčům se nedoporučuje překračovat hloubku 40 metrů.

14.   Pro stanovení způsobu výstupu se doporučuje používat dekompresních tabulek schválených pro potápěčský výcvik Svazem potápěčů České republiky.
14.1.   Hloubky a doby ponorů se doporučuje organizovat na základě nulových časů, aby při výstupu nemusela být vykonávána stupňovitá dekomprese.
14.2.   Rozhodnou-li se potápěči pro ponor spojený se stupňovitou dekompresí, doporučuje se organizovat jej tak, aby nemuselo být vykonáváno více dekompresních zastávek než jedna.
14.3.   Pro ponory vyžadující více než jednu dekompresní zastávku a pro ponory, při nichž potápěč fyzicky pracuje v hloubce větší než 13 metrů, se doporučuje přítomnost dekompresní komory s obsluhou a lékaře, obeznámeného s problematikou potápění. Po takových ponorech se doporučuje, aby potápěč zůstal alespoň 6 hodin v kontaktu s lékařem nebo s vedoucím potápěčem a 24 hodin neměnil nadmořskou výšku svého pobytu ani neletěl letadlem.
14.4.  Vyskytnou-li se při výstupu nebo po něm potíže, je nutno postiženého co nejrychleji dopravit k lékaři, případně zajistit jeho léčbu v dekompresní komoře.

15.   Potápění pod ledem smějí provádět potápěči s kvalifikací nejméně P** za dodržení dále uvedených podmínek:
15.1.   Pouze s dýchacím přístrojem a dostatečnou výstrojí.
15.2.   Pouze ve dvojicích, v nichž je první potápěč připoután k signálnímu lanu a druhý potápěč je spojen úvazkem s prvním potápěčem.
15.3.   Pouze z otvorů v pevném ledu (nikoliv mezi ledovými krami). Otvor v ledu má mít tvar čtverce nebo trojúhelníka o straně alespoň 2 metry s okraji zajištěnými proti prolomení.
15.4.   Pouze při vyšších teplotách než minus 15 °C (výjimku tvoří jen akce na záchranu lidského života či zdraví).

16.   Doporučuje se, aby se v jeskyních, v zaplavených důlních dílech, ve vracích i v jiných uzavřených prostorách potápěli pouze potápěči, kteří pro takovou činnost prošli speciálním výcvikem.

17.   Potápění s kyslíkovými přístroji nebo s umělými dýchacími směsmi se nedoporučuje bez absolvování speciálního kursu.

18.   Všem potápěčům se důrazně doporučuje, aby nenarušovali přírodní prostředí pod vodou a aby podle svých možností dbali o ochranu životního prostředí.

redakčně zpracoval: Zdeněk Šraier