Strany
potápěčské
vydává Zdeněk Šraier
Strany potápěčské
vydává Zdeněk Šraier
zavřít

Napište hledaný výraz a stiskněte Enter

 

Stanovy SČP

Stanovy ve znění registrovaném dne 28.5.97

redakčně zpracoval: Zdeněk Šraier
Začátek stanov s razítkem MVČR

I.
Úvodní ustanovení

1) Svaz českých potápěčů (dále jen SČP) je občanským sdružením ve smyslu zákona č. 83/90 Sb. o sdružování občanů, a je právním nástupcem Svazu potápěčů Čech, který byl součástí Svazu potápěčů ČR registrovaného 1O.5.1990 MV ČR pod číslem jednacím VSP/1-46/90-R.

2) Základní organizační jednotkou SČP je Potápěčský klub (dále jen PK).

3) SČP a PK mají právní subjektivitu.

4) Na čele SČP stojí presidium v čele s presidentem.

5) Presidium SČP si dle potřeby zřizuje odborné komise a pracovní týmy.

6) Presidium dle potřeby zřizuje plošně organizační články na úrovni vyšších územě-správních celků (dále jen VÚSC).

7) SČP má sídlo v Praze.

8) SČP reprezentuje zájmy svých členů vůči orgánům České republiky a dalších zemí i vůči nevládním organizacím domácím, zahraničním i mezinárodním.

II.
Předmět činnosti

1) SČP je sdružením jednotlivců a kolektivů zabývajících se sportovní, technickou, výchovnou, výukovou, osvětovou a kulturní činností a činnostmi souvisejícími.

2) Veškerá činnost SČP vychází z platných zákonů České republiky a na této činnosti se podílejí registrovaní členové.

3) Cílem činnosti SČP je prostřednictvím své organizační struktury, odborných pracovníků, materiální základny a partnerského vztahu s dalšími organizacemi vytvářet a podmínky pro činnost svých členů a tyto činnosti realizovat.

4) Základem existence SČP a jeho akceschopnosti je činnost PK.

III.
Vznik a zánik členství, složení SČP

1) Složení SČP:
      a) presidium SČP
      b) organizační článek SČP na úrovni VÚSC
      c) potápěčský klub (PK)
      d) členové (individuální, kolektivní)
Právní subjektivita je SČP delegována pouze níže uvedeným organizačním jednotkám ve smyslu platných zákonných podmínek k místně příslušným orgánům státní správy:
      a) presidium SČP - Praha
      b) PK podle jejich adresy sídla

2) Členem SČP se může stát bez rozdílu státní příslušnosti a národnosti každý, kdo bude respektovat stanovy SČP. K členství se lze přihlásit podáním písemné přihlášky přímo nebo prostřednictvím kteréhokoliv PK. Přijetí zájemce mladšího l5 let je podmíněno písemným souhlasem jeho zákonného zástupce. O přijetí člena rozhoduje výbor příslušného PK, přičemž přijatý člen nemůže být současně členem jiného PK a nebo být členem z titulu individuálního či kolektivního členství. Totéž se týká i přijímaných individuálních a kolektivních členů.

3) O přijetí PK, kolektivního nebo individuálního člena do SČP rozhoduje presidium SČP.

4) Nově vzniklý PK žádá presidium SČP o vstup do SČP formou podání registrační přihlášky spolu se zápisem z ustanovující schůze. Presidium SČP po přijetí provede jeho registraci, vystaví členské průkazy a PK vybaví základními metodickými materiály a pokyny. PK od presidia SČP obdrží registrační list, kterým je delegována právní subjektivita.

5) Dokladem členství je členský průkaz (člen klubu a individuální člen), registrační karta (u kolektivního člena s vlastní právní subjektivitou) a registrační list spolu s registrační kartou (u PK jemuž právní subjektivitu uděluje SČP).

6) Členství v SČP zaniká:
      a) vzdáním se členství - podáním písemného oznámení
      b) neuhrazením členských příspěvků SČP za dobu delší než 1 rok
      c) zrušením členství pro závažné porušení stanov SČP či PK.
      d) ukončením činnosti ze zákonných důvodů
      e) úmrtím
Ve všech případech, kdy byla delegována právní subjektivita, je ukončení členství podmíněno naplněním všech zákonných povinností z této subjektivity vyplývajících u místně příslušných orgánů státní správy.

7) Rozhodnutí o zrušení členství v SČP podává presidium SČP písemně s lhůtou 14 dnů na odvolání. Týká se všech druhů členství. Druhá strana může podat odvolání revizní komisi SČP v uvedené lhůtě písemně. Presidium SČP projedná stanovisko revizní komise a přijme konečné stanovisko. Případné další řešení sporu lze vést soudní cestou.

IV.
Práva a povinnosti členů

1) Základním právem člena SČP je podílet se na činnosti SČP, a to buď formou zajišťování činnosti SČP nebo formou specializace v rámci SČP nebo u jiných organizací, které se zabývají obdobnou činností.

2) Základní povinností člena SČP je řídit se stanovami SČP, platit členské příspěvky ve stanovené lhůtě, odpovědně vykonávat přijaté funkce a chránit majetek a zájmy SČP.

3) Základním právem PK je podílet se na volbě orgánů SČP a na tvorbě základních dokumentů SČP a požadovat od SČP metodickou a organizační pomoc. Člen PK má právo volit a být volen do orgánu SČP, je-li starší l8 roků, podle platného volebního řádu.

4) Základní povinností PK je podle svých možností rozvíjet činnost ve smyslu stanov SČP, propagovat a podporovat činnost SČP a podílet se na zajišťování akcí SČP a to zejména účastí na zemské konferenci SČP. Za činnost PK zodpovídá jeho výbor a předseda. Ti zodpovídají zejména za dodržování obecně platných právních předpisů při hospodářské činnosti PK i při jeho zániku. Zánik PK musí být toto doložen písemným potvrzením presidia SČP o vyrovnání stavu vzájemných pohledávek a závazků.

5) Nedodržuje-li PK stanovy SČP nebo usnesení presidia SČP, má presidium SČP právo pozastavit některé činnosti PK až do odvolání. Druhá strana může podat odvolání revizní komisi SČP ve lhůtě 14 dnů písemně. Presidium SČP projedná stanovisko revizní komise a přijme konečné stanovisko. Případné další řešení sporu lze vést soudní cestou. Totéž platí i v případě kolektivního a individuálního členství. Toto rozhodnutí presidia se sděluje druhé straně písemně.

6) Základním právem kolektivního a individuálního člena je dohodnutými formami využívat materiální, odbornou, metodickou a organizační základnu SČP a navrhovat opatření ke zlepšení součinnosti se SČP.

7) Základní povinností kolektivního člena je dohodnutými formami podporovat činnost SČP a platit členské příspěvky ve stanovené lhůtě a výši.

V.
Orgány SČP

1) Orgány SČP jsou:
      zemská konference
      presidium SČP
      kontrolní orgán SČP
      statutární zástupci SČP

2) Vrcholným orgánem SČP je zemská konference delegátů členských PK, kde každý PK má jeden hlas.

3) Zemskou konferenci svolává presidium SČP nejméně jedenkrát za 3 roky.

4) Zemská konference schvaluje stanovy SČP a jejich změny, volí presidium SČP a kontrolní orgán SČP.

5) Presidium SČP je voleno v lichém počtu do l5 osob. Formu volby stanovuje zemská konference. Kontrolní orgán SČP (revizní komise) je volen v lichém počtu a je nejméně tříčlenný.

6) President a vicepresident SČP jsou voleni z členů zvoleného presidia a o způsobu jejich volby rozhoduje tento orgán.

7) Předseda kontrolního orgánu je volen z jeho členů. O způsobu jeho volby rozhoduje tento orgán.

8) O platnosti veškerých usnesení orgánu SČP rozhoduje nadpoloviční většina hlasů usnášení schopného orgánu. Orgán je usnášení schopný při účasti nejméně 50% jeho členů. Výjimkou je rozhodnutí o zániku SČP (viz článek XI.). Zemská konference je usnášení schopná při účasti nejméně 1/3 počtu členských PK SČP.

9) Usnesení přijatá orgány SČP jsou závazná pro delegáty zemské konference, členy presidia a členy SČP.

10) Presidium SČP jmenuje statutární zástupce SČP, kterými jsou zpravidla president, vicepresident a sekretář SČP. Presidium stanovuje rozsah jejich pravomocí a zodpovědnosti.

11) Presidium schvaluje rozsah činnosti a zodpovědnosti svých odborných komisí a pracovních týmů.

12) Za činnost presidia zodpovídá president SČP.

13) Za činnost kontrolního orgánu SČP zodpovídá jeho předseda.

14) Presidium může delimitovat některé pravomoci na své odborné komise.

15) Presidium zodpovídá za svoji činnost zemské konferenci.

16) President SČP zodpovídá za svoji činnost presidiu.

17) Volební období orgánů SČP je tříleté.

18) Pro plnění svých úkolů může SČP přijímat pracovníky do pracovního poměru na základě rozhodnutí presidia SČP.

19) Za činnost sekretariátu SČP zodpovídá sekretář SČP jmenovaný a přijatý do pracovního poměru na základě rozhodnutí presidia SČP.

VI.
Hospodaření SČP

1) Činnost SČP je financována z jeho vlastních zdrojů a příspěvků jiných organizací, institucí a fyzických osob. O využívání získaných prostředků rozhoduje presidium.

2) Za vlastní zdroje se považují členské příspěvky a příjmy z hospodářské činnosti SČP.

3) Hospodářskou činnost mají možnost provádět všechny právní subjekty SČP.

4) Výše členských příspěvků SČP je stanovována ročně presidiem SČP.

5) Každý z nositelů právní subjektivity delegované SČP hospodaří k vlastní odpovědnosti a jeho majetek je jeho vlastnictvím, pokud ze způsobu nabytí neplyne něco jiného. Za závazky vzniklé kterémukoliv nositeli právní subjektivity neručí bez dalšího jiní nositelé právní subjektivity delegované SČP ani členové SČP.

6) Každý nositel právní subjektivity delegované SČP nabývá, obhospodařuje a zcizuje majetek všemi způsoby, které připouští právní řád České republiky. V mezích zákona je oprávněný zřizovat podnikatelské subjekty a být jejich společníkem, spoluvlastníkem, podílníkem nebo akcionářem.

7) PK SČP mají právo vystoupit ze SČP i s majetkem, který je jejich vlastnictvím, čímž nejsou dotčeny jejich ostatní závazky vůči SČP a dalším osobám.

VII.
Majetek SČP a PK

1) Majetek SČP tvoří movitý a nemovitý majetek, finanční prostředky a nehmotný majetek. Majetek získaný formou účelových dotací či příspěvků je považován za majetek svěřený a podléhající oddělenému zúčtování a evidenci.

2) Majetek PK tvoří movitý a nemovitý majetek, nehmotný majetek a finanční prostředky získané vlastní činností PK, členskými příspěvky PK a příspěvky od jiných subjektů. Zánik PK řeší obecně platné právní předpisy. Při zániku PK a nebo jeho vystoupení ze SČP presidium SČP rozhoduje pouze o majetku SČP, který svěří PK k užívání (viz článek IV., odstavec 4)).

VIII.
Mezinárodní činnosti SČP

1) Všechny složky a orgány SČP mohou rozvíjet mezinárodní činnost a to především za účelem zdokonalování výcviku, zvyšování sportovní výkonnosti, výměny informací, poskytování služeb a kulturně osvětové činnosti.

2) Realizace potápěčského výcviku a sportovní závodní činnosti vychází ze základních předpisů mezinárodní organizace CMAS.

IX.
Činnost presidia

1) Nejvyšším výkonným a řídícím orgánem SČP je jeho presidium.

2) Presidium zodpovídá za vytváření podmínek pro činnost SČP a naplňování jeho poslání.

3) SČP se může na základě rozhodnutí presidia stát kolektivním členem jiného sdružení či organizace a může do nich delegovat své zástupce.

4) Ve své činnosti presidium řeší především otázky týkající se:

5) Člen presidia hlasuje osobně.

X.
Způsob voleb

1) Volby do všech orgánů SČP se provádějí tajným hlasováním pokud nebude stanoveno jinak.

2) O počtu kandidátů rozhodují přítomní delegáti či členové.

XI.
Zánik SČP

1) SČP nebo jeho složky zanikají tehdy, pokud se na tom usnesou dvě třetiny všech delegátů či členů.

XII.
Závěrečné ustanovení

1) Tyto stanovy SČP nabývají platnosti dnem schválení zemskou konferencí SČP a účinnosti nabývají dnem registrace na MV ČR.


Poznámka:
Text stanov byl pečlivě zkontrolován a porovnán s textem, registrovaným Ministerstvem vnitra ČR. Přesto považujte zde zveřejněný text pouze za orientační.

Stanovy byly registrovány dne 28.5.97., znění je dle změn schálených zemskou konferencí SČP 20.11.1999

redakčně zpracoval: Zdeněk Šraier